Όμορφη Πόλη

Ξενοδοχείο στο Αγκίστρι

από την Ρένα Κοντράρου

φωτογραφίες: Κυριακή Ντοβίνου

Ανακαίνιση ξενοδοχείου στο Αγκίστρι

Εκτέλεση, επιμέλεια, διακόσμηση: Ρένα Κοντράρου

ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα
ρενα κοντράρου, διακοσμητές αθήνα